نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کولر گازی دیواری گرین ۹۰۰۰ هزار inverter-R410a

شناسه: 2669
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلinverter-R410a با ظرفیت ۹۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۱۲ تا ۱۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۱۲۰۰۰ هزار inverter-R410a

شناسه: 2667
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلinverter-R410a با ظرفیت ۱۲۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۱۲ تا ۲۵ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۲۴۰۰۰ هزار inverter-R410a

شناسه: 2664
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلinverter-R410a با ظرفیت ۲۴۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۶۰ تا ۲۵ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۱۸۰۰۰ هزار inverter-R410a

شناسه: 2661
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلinverter-R410a با ظرفیت ۱۸۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۴۰ تا ۲۵ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی ایستاده گرین ۶۰۰۰۰ هزار on/off-R22

شناسه: 2655
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R22 با ظرفیت ۶۰۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی ایستاده گرین ۴۸۰۰۰ هزار on/off-R22

شناسه: 2653
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R22 با ظرفیت ۴۸۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی ایستاده گرین ۳۶۰۰۰ هزار on/off-R22

شناسه: 2648
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R22 با ظرفیت ۳۶۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۳۰۰۰۰ هزار on/off-R22

شناسه: 2646
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R22 با ظرفیت ۳۰۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۳۰۰۰۰ هزار on/off-R410a

شناسه: 2644
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R410a با ظرفیت ۳۰۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۲۴۰۰۰ هزار on/off-R410a

شناسه: 2641
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R410a با ظرفیت ۱۸۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۲۵ تا ۴۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۱۲۰۰۰ هزار on/off-R410a

شناسه: 2639
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R410a با ظرفیت ۱۲۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۱۵ تا ۲۵ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.  

کولر گازی دیواری گرین ۹۰۰۰ هزار on/off-R410a

شناسه: 2629
کولر گازی گرین  از سری سرمایشی و گرمایشی می باشد که کولر گازی  گرین مدلon/off-R410a با ظرفیت ۹۰۰۰ BTU/hr مناسب برای با مساحت ۱۵ تا ۱۰ مترمربع می باشد. کولر گازی گرین از گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری بهره می برد و ضمن برخورداری از فناوری  دارای برچسب انرژی گرید A می باشد.